Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden d.d. 1-11-2020.

Artikel 1. Toepassing

 1. Hobbyoutletshop.com is onderdeel van Grootspoor.com. Verder te noemen Hobbyoutletshop.com
 2. Hobbyoutletshop.com, heeft zijn eigen algemene voorwaarden zoals op deze pagina beschreven.
 3. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Hobbyoutletshop.com, gedane aanbiedingen, en op alle door Hobbyoutletshop.com te sluiten overeenkomsten betreffende levering van producten en/of uitvoering van werkzaamheden.
 4. Slechts indien vooraf schriftelijk anders is overeengekomen kan van deze voorwaarden worden afgeweken.
 5. Door het doen van een aankoop of het neerleggen van een leveringsorder aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en opdrachten

 1. Tenzij anders vermeld, worden alle schriftelijke door Hobbyoutletshop.com gedane aanbiedingen 14 dagen gestand gedaan. Dit onder voorbehoud van het uitverkocht zijn van een artikel binnen deze termijn.
 2. Mondelinge opdrachten worden door Hobbyoutletshop.com desgewenst schriftelijk bevestigd. Alleen door schriftelijke bevestiging is Hobbyoutletshop.com gebonden.
 3. Indien de opdrachtgever / koper niet binnen 7 werkdagen schriftelijk zijn bezwaren tegen de opdrachtbevestiging en/of levering van producten en/of diensten van Hobbyoutletshop.com kenbaar heeft gemaakt, wordt de inhoud van de overeenkomst geacht onherroepelijk te zijn geworden en de instemming van alle partijen te hebben.
 4. Tekeningen, foto’s, rapporten, ontwerpen en berekeningen blijven, ook na het verlenen van de opdracht en de betaling hiervan, eigendom van Hobbyoutletshop.com en ook auteursrechten blijven bij Hobbyoutletshop.com berusten.
 5. Aan het gegeven dat artikelen op de website vermeld staan kunnen geen rechten tot levering worden ontleend.
 6. Hobbyoutletshop.com gebruikt, daar waar voorhanden, tekst en afbeeldingen die door de fabrikant worden aangeleverd. Hobbyoutletshop.com is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen aan het product t.o.v. de gebruikte afbeeldingen. Uitzondering daarop zijn de gebruikte materialen waarvoor Hobbyoutletshop.com zelf verantwoordelijk zorg te dragen dat afbeeldingen product overeenstemmen. Indien er afwijkingen aan het product zijn t.o.v. de gebruikte afbeelding zal Hobbyoutletshop.com dit duidelijk vermelden bij de extra informatie over het betreffende product.
 7. Het staat fabrikanten vrij kleuren en samenstellingen van artikelen tussentijds te wijzigen, Hobbyoutletshop.com, evenals andere winkeliers, worden hiervan vaak niet op de hoogte gebracht. Hobbyoutletshop.com is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen of afwijkingen in samenstelling van producten die door de fabrikant onaangekondigd zijn gewijzigd.
 8. Bij gebruikte huizen gebouwen wordt in sommige gevallen extra verpakkingskosten gerekend. Ondanks dat wij onze pakketten met veel zorg en de juiste verpakkingsmaterialen maken kan het voorkomen dat bij gebruikte gebouwen onderdelen afbreken / loslaten tijdens transport. Hobbyoutletshop.com neemt daarvoor geen verantwoording. Immers zijn de gebouwen niet door Hobbyoutletshop.com gemonteerd. Hobbyoutletshop.com gaat ervan uit dat de ontvanger zelf de kleine reparaties zal uitvoeren.
 9. Indien het vanwege een goede verzending noodzakelijk is, is het Hobbyoutletshop.com toegestaan een gebruikt gebouw geheel of gedeeltelijk te demonteren.
 10. Voor gebruikte producten die via het internet worden gekocht geldt, dat ze zich in de staat bevinden waarin ze van hand tot hand overgaan. Wel mag de koper er van uitgaan dat alle aangeboden producten functioneren zoals in de artikelbeschrijving staat vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld voor het moment van overdracht en betaling dat het gaat om incomplete en/of defecte artikelen.

Artikel 3. Oplevering

 1. Hobbyoutletshop.com zal het product opleveren binnen 14 dagen na ontvangst van betaling, behoudens in geval van overmacht.
 2. Van overmacht is onder andere sprake als toeleveranciers, ondanks aantoonbaar tijdige bestelling door Hobbyoutletshop.com, niet op tijd aan hun leveringsverplichtingen voldoen. In dergelijk geval kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan zulk, een nalatigheid van een toeleverancier van Hobbyoutletshop.com.

Artikel 4 Garantie

 1. Alle door Hobbyoutletshop.com aangeboden artikelen worden verkocht zonder garantie.

Artikel 5. Betaling

 1. Artikelen worden uitsluitend geleverd nadat de betaling door Hobbyoutletshop is ontvangen.

Artikel 6. Vrijwaring en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart Hobbyoutletshop.com voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hobbyoutletshop.com, haar personeel. Voor onderaannemers of leveranciers is Hobbyoutletshop niet verantwoordelijk.
 2. Fouten of nalatigheden bij de uitvoering van het werk van Hobbyoutletshop.com, door haar ondergeschikten of door personen die door Hobbyoutletshop.com op het werk zijn aangesteld.
 3. Het maximum door Hobbyoutletshop.com met betrekking tot een artikel te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever ter zake dat artikel aan Hobbyoutletshop.com verschuldigd is of de waarde welk een beschadigd product in de aangeleverde toestand aan waarde zou hebben op dat moment.
 4. De aansprakelijkheid van Hobbyoutletshop.com uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot wat in de voorgaande leden van dit artikel is vermeld, elke andere vordering op Hobbyoutletshop.com ter zake van bedrijfsschade en/of andere directe of indirecte schade, van welke aard of omvang dan ook, is uitgesloten.

Artikel 7 Verzending

 1. Hobbyoutletshop.com draagt zorg voor een deugdelijke verpakking en een duidelijke adressering.
 2. Bij onverzekerde verzending of verzending per envelop (voor zover de envelop zending niet geregistreerd is als pakket) geschied dit volledig voor risico van de ontvanger.
 3. De verantwoording voor de keuzen in de manier van verzenden ligt bij de ontvanger. De ontvanger dient bij de bestelling duidelijk aan te geven of een verzekerde of onverzekerde verzending gewenst is. De ontvanger is verantwoordelijk voor het aanleveren van het completen en juiste adres. Indien blijkt dat de ontvanger het adres onjuist of onvolledig heeft aangeleverd zijn alle gevolgen daarvan voor de ontvanger, evenals evt. 2e Verzendkosten.

Artikel 8. Wet koop op afstand

 1. Herroepingsrecht
 2. Bij koop op afstand geldt een herroepingsrecht, dit is een ander woord voor bedenktermijn. U mag het product binnen 14 dagen terugsturen naar de Hobbyoutletshop.com. Zonder opgave van reden. Voor iedere retourzending worden €15,- kosten berekend.
 3. Kosten voor de retourzending worden gedragen door de koper.
 4. De 14 dagen termijn gaat in vanaf het moment waarop u het product of de schriftelijke bevestiging (bij bestellen via de webshop is dit de bestelbevestiging die u per email toegestuurd krijgt.) van de koop ontvangt.

U heeft geen herroepingsrecht:

 1. Voor maatwerk of voor een product met een ander duidelijk persoonlijk karakter.
  1. Voor producten die beschadigt zijn of nieuwe producten die nieuw geleverd zijn en gebruikt worden teruggestuurd.
  2. Voor producten die beschadigt zijn, beschadigd door ons retour worden ontvangen of nieuwe producten die nieuw geleverd zijn en gebruikt worden teruggestuurd.
  3. Na afloop van de termijn van aanvaarding van het aanbod.

Artikel 14. Geschillen

 1. Geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.
 2. Op alle geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 3. De Duitse en Engelse vertalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts een vertaling bedoeld als handvat voor de Duits en Engelstalige klanten. In het geval van een geschil is alleen de Nederlandse versie van toepassing.

Hobbyoutletshop.com

Statutair gevestigd te Alkmaar

To Top